Vuolle-Apialan Sukuseuran Säännöt


1§     Yhdistyksen nimi on Vuolle-Apialan Suku seura, kotipaikka Jämsä ja toimi alue koko maa.

2§     Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3§     Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita samantapaisia toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
    pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

4§     Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt

5§     Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheen johtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§     Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuositta' vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7§     Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8§     Seuran jäsenen alle 15-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuoriso jäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9§     Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

10§     Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

11§     Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa sukuseuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksin-kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12§     Hallitus voi keskuudestaan tai muista suku-seuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13§     Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompi kumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahaston-hoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä

14§     Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

15§     Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

16§     Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräisiin sukukokouksiin seuran jäsenet kutsuu hallitus sanoma-lehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17§     Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

4) valitaan hallituksen jäsenet

5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa

6) päätetään kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.


18§     Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

19§     Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20§     Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Keski-Suomen maakunta-arkistolle.

21§     Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.